Ilidža

13-08-2020 06:00:00

Komponenta Period usrednjavanja Izmjerena vrijednost Jedinica mjere Granična vrijednost Tolerantna vrijednost Prag upozorenja Prag uzbune
SO2 1h - µg/m3 350 380 500
NO2 1h - µg/m3 200 220 400
CO 8h - mg/m3 10 10
O3 8h - µg/m3 120 - 180 240
PM10 1h - µg/m3 - -
PM10 *Dnevni prosjek - µg/m3 50 55 300 400

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)